ಅಡಿಕೆ ಪುಡಿ / Sweet Supari

ಮಸಾಲ ಅಡಿಕೆ ಪುಡಿ
ಬೇಕಾಗಿರುವ ಪದರ್ಥಗಳು:
ಚಿಕಣಿ ಅಡಿಕೆ (ಎಳೆ ಅಡಿಕೆ ಬೇಯಿಸಿ, ಒಣಗಿಸಿರುವುದು) ಪುಡಿ – ೩೦೦ ಗ್ರಾಂ
ಲವಂಗ - ೮-೧೦
ಏಲಕ್ಕಿ – 8-10
ಜಾಪತ್ರೆ ಪುಡಿ – ೧/೪ ಚಮಚ
ತುಪ್ಪ- ೨ ಚಮಚ
ಒಣ ಕೊಬ್ಬರಿ ತುರಿ – ೧/೨ ಬಟ್ಟಲು
ಪಚ್ಚಕರ್ಪೂರದ ಪುಡಿ – ೧/೨ ಚಮಚ
ಇಷ್ಟವಾಗುವುದಾದರೆ ಈ ಕೆಳಗಿನ ಸಾಮಾಗ್ರಿಗಳನ್ನು ಬಳಸಬಹುದು:
Diamond ಸಕ್ಕರೆ – ೨೫ ಗ್ರಾಂ
ಸೋಂಪು ಬೀಜಗಳು – ೨೫ ಗ್ರಾಂ
ಕಲ್ಲಂಗಡಿ ಬೀಜಗಳು – ೨೫ ಗ್ರಾಂ
ಮಾಡುವ ವಿಧಾನ:ಮೊದಲು ಅಡಿಕೆ ಪುಡಿ, ಲವಂಗ, ಜಾಪತ್ರೆ, ಏಲಕ್ಕಿ ಇವುಗಳನ್ನು ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಹುರಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಹುರಿದಿಟ್ಟ ಲವಂಗ, ಜಾಪತ್ರೆ, ಪಚ್ಚಕರ್ಪೂರದ ಪುಡಿಯನ್ನು, ಏಲಕ್ಕಿಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಿ ನುಣ್ಣಗೆ ಪುಡಿಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ. ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಬಾಣಲೆಯಲ್ಲಿ ತುಪ್ಪವನ್ನು ಕಾಯಿಸಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಅಡಿಕೆ ಪುಡಿಯನ್ನು ಹಾಕಿ ಚನ್ನಾಗಿ ಗಮಬರುವವರೆಗು ಹುರಿಯಿರಿ. ಒಲೆಯಿಂದ ಕೆಳಗೆ ಇಳಿಸಿದ ನಂತರ ಅದಕ್ಕೆ ಮೊದಲು ಮಾಡಿಟ್ಟಿರುವ ಮಿಶ್ರಣವನ್ನು, ಒಣ ಕೊಬ್ಬರಿ ತುರಿಯನ್ನು ಸೇರಿಸಿ, ಚನ್ನಾಗಿ ಕಲೆಸಿ, ಆರಲು ಬಿಡಿ. ತಣ್ಣಗಾದ ನಂತರ ಡಬ್ಬಿಯಲ್ಲಿ ಹಾಕಿಡಿ, ಬಹಳದಿನಗಳವರೆಗು ಕೆಡದೆ ಚನ್ನಾಗಿರುತ್ತದೆ.

ಸಿಹಿ ಅಡಕೆ ಪುಡಿ:
ಬೇಕಾಗಿರುವ ಪದರ್ಥಗಳು:
ಚಿಕಣಿ ಅಡಿಕೆ ಪುಡಿ – ೩೦೦ ಗ್ರಾಂ
ಲವಂಗ - ೮-೧೦
ಏಲಕ್ಕಿ – 8-10
ಸಕ್ಕರೆ – ೧/೨ ಬಟ್ಟಲು
ಒಣ ಕೊಬ್ಬರಿ ತುರಿ – ೧/೨ ಬಟ್ಟಲು
ಪಚ್ಚಕರ್ಪೂರದ ಪುಡಿ – ೧/೨ ಚಮಚ
Diamond ಸಕ್ಕರೆ – ೨೫ ಗ್ರಾಂ
ಸೋಂಪು ಬೀಜಗಳು – ೨೫ ಗ್ರಾಂ
ಕಲ್ಲಂಗಡಿ ಬೀಜಗಳು – ೨೫ ಗ್ರಾಂ
ಮಾಡುವ ವಿಧಾನ:ಸಿಹಿ ಅಡಕೆ ಪುಡಿಯನ್ನು ೨ ವಿಧಾನಗಳಲ್ಲಿ ಮಾಡಬಹುದು. ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಮೆತ್ತಗೆ ಇರುತ್ತದೆ, ಮತ್ತೊಂದು ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಇರುತ್ತದೆ.
ಮೆತ್ತಗಿನ ಸಿಹಿ ಅಡಕೆ ಪುಡಿ:ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಮೆತ್ತಗಿನ ಸಿಹಿ ಅಡಕೆ ಪುಡಿ ಮಾಡಲು ಹಾಲನ್ನು ಬಳಸುತ್ತಾರೆ. ಮೊದಲು ಅಡಿಕೆ ಪುಡಿಯನ್ನು ಹಾಲಿನಲ್ಲಿ ಬೇಯಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಅಡಿಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಮೆತ್ತಗಾದ ನಂತರ, ಅದನ್ನು ಹಾಲಿನ ಪಾತ್ರೆಯಿಂದ ಹಿಂಡಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಬಾಣಲೆಯಲ್ಲಿ ತುಪ್ಪವನ್ನು ಕಾಯಿಸಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಹಾಲಿನಿಂದ ಹಿಂಡಿ ತೆಗೆದ ಅಡಕೆ ಪುಡಿಯನ್ನು ಹಾಕಿ ಚನ್ನಾಗಿ ಹುರಿಯಿರಿ. ನಂತರ ಲವಂಗ, ಏಲಕ್ಕಿಗಳನ್ನು ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಹುರಿದುಕೊಂಡು, ಪಚ್ಚಕರ್ಪೂರದ ಪುಡಿ ಮತ್ತು ಸಕ್ಕರೆಯ ಜೊತೆ ಸೇರಿಸಿ ನುಣ್ಣಗೆ ಪುಡಿಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ. ಈ ಮಿಶ್ರಣವನ್ನು ಹುರಿದಿಟ್ಟ ಅಡಿಕೆ ಪುಡಿಯೊಂದಿಗೆ ಸೇರಿಸಿ, ಚನ್ನಾಗಿ ಕಲೆಸಿದ ನಂತರ Diamond ಸಕ್ಕರೆ, ಒಣ ಕೊಬ್ಬರಿ ತುರಿ, ಸೋಂಪು ಬೀಜಗಳು, ಕಲ್ಲಂಗಡಿ ಬೀಜಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಿ, ಆರಲು ಬಿಡಿ. ತಣ್ಣಗಾದ ನಂತರ ಡಬ್ಬಿಯಲ್ಲಿ ಹಾಕಿಡಿ, ಬಹಳದಿನಗಳವರೆಗು ಕೆಡದೆ ಚನ್ನಾಗಿರುತ್ತದೆ.
ಗಟ್ಟಿ ಸಿಹಿ ಅಡಕೆ ಪುಡಿ:ಮೊದಲು ಅಡಿಕೆ ಪುಡಿ, ಲವಂಗ, ಏಲಕ್ಕಿ ಇವುಗಳನ್ನು ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಹುರಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಹುರಿದಿಟ್ಟ ಲವಂಗ, ಏಲಕ್ಕಿಗಳನ್ನು ಸಕ್ಕರೆ ಮತ್ತು ಪಚ್ಚಕರ್ಪೂರಗಳ ಜೊತೆ ಸೇರಿಸಿ ನುಣ್ಣಗೆ ಪುಡಿಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ. ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಬಾಣಲೆಯಲ್ಲಿ ತುಪ್ಪವನ್ನು ಕಾಯಿಸಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಅಡಿಕೆ ಪುಡಿಯನ್ನು ಹಾಕಿ ಚನ್ನಾಗಿ ಗಮಬರುವವರೆಗು ಹುರಿಯಿರಿ. ಒಲೆಯಿಂದ ಕೆಳಗೆ ಇಳಿಸಿದ ನಂತರ ಅದಕ್ಕೆ ಮೊದಲು ಮಾಡಿಟ್ಟಿರುವ ಮಿಶ್ರಣವನ್ನು, Diamond ಸಕ್ಕರೆ, ಒಣ ಕೊಬ್ಬರಿ ತುರಿ, ಸೋಂಪು ಬೀಜಗಳು, ಕಲ್ಲಂಗಡಿ ಬೀಜಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಿ, ಚನ್ನಾಗಿ ಕಲೆಸಿ, ಆರಲು ಬಿಡಿ. ತಣ್ಣಗಾದ ನಂತರ ಡಬ್ಬಿಯಲ್ಲಿ ಹಾಕಿಡಿ, ಬಹಳದಿನಗಳವರೆಗು ಕೆಡದೆ ಚನ್ನಾಗಿರುತ್ತದೆ.

ನೆನಪಿಡಬೇಕಾದ ಅಂಶ :ಜಾಸ್ತಿ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಅಡಿಕೆ ಪುಡಿಯನ್ನು ಸೇವಿಸಬೇಡಿ, ಇದರಿಂದ ಕಫ ಆಗುತ್ತದೆ. ಅಡಕೆ ಪುಡಿಯನ್ನು ಯಾವಾಗಲೂ ವೀಳ್ಯದ ಎಲೆ ಜೊತೆಗೆ ಸೇವಿಸಿ, ಅದು ನಿಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೂ ಉತ್ತಮ.

ಎರೆಯಪ್ಪ / Ereyappa


ಬೇಕಾಗಿರುವ ಸಾಮಾನುಗಳು
1 ಕಪ್ ಅಕ್ಕಿ(ಹಿಂದಿನ ರಾತ್ರಿ ನೆನೆಸಿಡಬೇಕು)
1 ಕಪ್ ಬೆಲ್ಲ
1\2 ಕಪ್ ತೆಂಗಿನತುರಿ
ಎಣ್ಣೆ ಕರಿಯಲು
ಎಲಕ್ಕಿ ಸ್ವಲ್ಪ

ಮಾಡುವ ವಿಧಾನ
ಮೊದಲು ನೆನೆಸಿದ ಅಕ್ಕಿ, ತೆಂಗಿನತುರಿ ಮತ್ತು ಎಲಕ್ಕಿಯನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ರುಬ್ಬಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ನಂತರ ಅದಕ್ಕೆ ಬಾಳೆಹಣ್ಣು ಹಾಕಿ ಮತ್ತೆ ಸ್ವಲ್ಪ ರುಬ್ಬಬೇಕು, ಇದಕ್ಕೆ ಬೆಲ್ಲವನ್ನು ಸೇರಿಸಿಕೊಂಡು ನುಣ್ಣಗೆ ರುಬ್ಬಿಕೋಳ್ಳಿ (ಜಾಸ್ತಿನೀರನ್ನು ಹಾಕಿ ಕೊಳ್ಳದೆ ರುಬ್ಬಬೇಕು) ರುಬ್ಬಿರುವ ಮಿಷ್ರಣವನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪವಾಗಿ ಎಣ್ಣೆಯಲ್ಲಿ ಕರಿಯಿರಿ. ಆಥವಾ ಮಿಶ್ರನವನ್ನು ಪಡ್ಡಿನ ಕಾವಲಿಯಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ಬೇಯಿಸಬಹುದು. ಇಷ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎರಿಯಪ್ಪ ರೆಡಿ.
ಫೊಟೊ ಮತ್ತು ಅಡುಗೆ ವಿಧಾನವನ್ನು ಕಳುಹಿಸಿದವರು: ದಿವ್ಯ ರಾವ್.

ಪಲಾವ್ / Veg Pulao

ಬೇಕಾಗಿರುವ ಸಾಮಾನುಗಳು:
1 ಕಪ್ ಬಾಸ್ಮತಿ ಅಕ್ಕಿ (ಚನ್ನಾಗಿ ತೊಳೆದುಕೊಳ್ಳಿ)
3tbs ತುಪ್ಪ/ಎಣ್ಣೆ
ಬಟಾಣಿ, ಆಲುಗಡ್ಡೆ, ಕ್ಯಾರೆಟ್, ಹೂವುಕೋಸು,
ಈರುಳ್ಳಿ 2. (ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು fry ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕೆ, ಮತ್ತೊಂದು ಮಸಾಲೆಗೆ).

ಮಸಾಲೆಗೆ ಮಾಡುವ ವಿಧಾನ: ಈರುಳ್ಳಿ ದೊಡ್ದದು1, ಶುಂಠಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಪೇಸ್ಟ್ 1 tbs, ಹಸಿಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ 3, ಕೊತ್ತಂಬರಿಸೊಪ್ಪು1 ಸಣ್ಣಕಟ್ಟು, ಪುದಿನ 1 ಸಣ್ಣಕಟ್ಟು, ಚಕ್ಕೆ 2ಇಂಚು, ಲವಂಗ 4, ದಾಲ್ಚಿನಿ ಎಲೆ (ಪಲಾವ್ ಎಲೆ) 1, ಗಸಗಸೆ 2tbs, ಕಲ್ಲುಹೂವು ಸ್ವಲ್ಪ, ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ ಸ್ವಲ್ಪ. ಈ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಸೇರಿಸಿ ರುಬ್ಬಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು.

ಮಾಡುವ ವಿಧಾನಮೊದಲು ಕುಕ್ಕರಿಗೆ 3tbs ತುಪ್ಪ ಹಾಕಿ, ಅದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾದ ನಂತರ ಅದಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿದ ಈರುಳ್ಳಿ ಹಾಕಿ ಫ಼್ರೈ ಮಾಡಿ. ನಂತರ ಅದಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿಟ್ಟಿರುವ ತರಕಾರಿಗಳನ್ನು ಹಾಕಿ ಮತ್ತೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಫ಼್ರೈ ಮಾಡಿ. ಇವಾಗ ಇದಕ್ಕೆ ರುಬ್ಬಿಕೊಂಡ ಮಸಾಲೆಯನ್ನು ಹಾಕಿ ಹಸಿ ವಾಸನೆ ಹೋಗುವವರೆಗು ಹುರಿಯಿರಿ. ನಂತರ ತೊಳೆದ ಅಕ್ಕಿಯನ್ನು ಹಾಕಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಹುರಿಯಿರಿ. ಇದಕ್ಕೆ 2 ಕಪ್ ನೀರನ್ನು ಹಾಕಿ ಕುಕ್ಕರಿನ ಮುಚ್ಚಳ ಮುಚ್ಚಿ 2 ವಿಸಲ್ ಬಂದ ನಂತರ ಕೆಳಗೆ ಇಳಿಸಿದರೆ ಪಲಾವ್ ರೆಡಿ.

ಬಾದಾಮಿ ಹಲ್ವ / Badam Halwaಬೇಕಾಗುವ ಸಾಮಾನುಗಳು
2 ಕಪ್ ಬಾದಾಮಿ
2 ಕಪ್ ಸಕ್ಕರೆ
1 gmಕೇಸರಿ
1 ಕಪ್ ಹಾಲು
ಮಾಡುವ ವಿಧಾನ
ಮೊದಲು ಬಾದಾಮಿಯನ್ನು ಒಂದು ಘಂಟೆ ಬಿಸಿ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ನೆನೆಸಿ ಸಿಪ್ಪೆ ತೆಗೆದು ಹಾಲಿನಜೊತೆ ಸೇರಿಸಿ ರುಬ್ಬಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ನಂತರ ಸಕ್ಕರೆ ಪಾಕ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅದಕ್ಕೆ ರುಬ್ಬಿಕೊಂಡ ಬಾದಾಮಿ ಮತ್ತು ಕೇಸರಿ ಹಾಕಿ ಚನ್ನಾಗಿ ಕೈಯಾಡುತ್ತಿರಬೇಕು. ಕೈಯಾಡುತ್ತಿರುವಾಗಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪವಾಗಿ ತುಪ್ಪವನ್ನು ಸೇರಿಸಿಕಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಅದು ಕೇಸರಿಬಾತಿನ ಹದಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ stove ಯಿಂದ ಕೆಳಗೆ ಇಳಿಸಿ. ಇಷ್ಟು ಮಾಡಿದರೆ ಬಾದಾಮಿ ಹಲ್ವ ರೆಡಿ.

ರಾಜ್ಮ ಮಸಾಲ / Rajma Masala

ಬೇಕಾಗಿರುವ ಸಾಮಾನುಗಳು
100 gm ರಾಜ್ಮ ಕಾಳು
1 ಕಪ್ ಟೊಮ್ಯಾಟೊ ಪ್ಯೂರಿ
1 ಈರುಳ್ಳಿ
1 TS ಶುಂಟಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಪೇಸ್ಟ್
1 TS ಕಾರದ ಪುಡಿ,
1 TS ಗರಮ್ ಮಸಾಲೆ
1 TS ರಾಜ್ಮ ಮಸಾಲೆ
5-6 TS ಎಣ್ಣೆ
1 TS ಜೀರಿಗೆ
ರುಚಿಗೆ ತಕ್ಕಷ್ಟು ಉಪ್ಪು

ಮಾಡುವ ವಿಧಾನ:
ರಾಜ್ಮ ಸಾಮಾನ್ಯಕ್ಕೆ ಬೇಯದ ಕಾರಣ, ಅದನ್ನು ಕನಿಷ್ಟ ಅಂದರು 12 ಗಂಟೆ ನೆನಸಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಹೀಗೆ ನೆನಸಿದ ಕಾಳುಗಳನ್ನು cookerನಲ್ಲಿ ಚನ್ನಾಗಿ ಬೇಯಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಇವಾಗ ಬಾಣಲೆಯಲ್ಲಿ, ಎಣ್ಣೆಯನ್ನು ಹಾಕಿ, ಜೀರಿಗೆ ಒಗ್ಗರಣೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿದ ಈರುಳ್ಳೀ ಹಾಕಿ fry ಮಾಡ್ಕೊಳಿ. ಅದು golden brown ಆದಮೇಲೆ ಉಪ್ಪು, ಕಾರದ ಪುಡಿ, ಶುಂಟಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಪೇಸ್ಟ್, ರಾಜ್ಮ ಮಸಾಲೆ, ಟೊಮ್ಯಾಟೊ ಪ್ಯೂರಿ, ಗರಮ್ ಮಸಾಲೆ ಹಾಕಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಕುದಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ. ನಂತರ ಬೇಯಿಸಿರುವ ರಾಜ್ಮ ಕಾಳುಗಳನ್ನು ಹಾಕಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕುದಿಸಿ. (ಜಾಸ್ತಿ ಮಸಾಲೆ ತಿನ್ನಲೊಲ್ಲವರು, ಬೇಕಾದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಮ್ಮಿನೆ ಹಕ್ಕೊಂಡ್ರುನು ನಡಿಯತ್ತೆ).

In English
Ingredients
 • 100 gms rajma (soaked for 12 hours)
 • 1 cup Tomato puree
 • 1 onion
 • 1tsp ginger garlic paste
 • 1tsp red chillli powder
 • 1tsp garam masala
 • 5-6 tsp sunflower oil
 • 1tsp cumin seeds
 • Salt to taste

Method
 • Cook rajma in a pressure cooker for about 20 minutes.
 • Heat oil in a pan add cumin seeds and allow them to splatter.
 • Add onion and sauté till it gets nice and brown, now add ginger garlic paste, red chilli powder, garam masala powder and sauté for about 20 seconds
 • Now add tomato puree and salt, cover the pan and cook at a medium heat for about 2 to 3 minutes.
 • Then add cooked Rajma and stir. Add salt if required. Now, cook at a lower heat for approximately 15 minutes.
 • Add water to adjust the consistency of gravy.

ಕಾಜು ಕ್ಯಾರೆಟ್ Delight / Kaju Carrot Delight / Cashew Carrot Delight


ಬೇಕಾಗಿರುವ ಸಾಮಾನುಗಳು:
1 ಕ್ಯಾರೆಟ್
50 gms ಗೋಡಂಬಿ (ಸ್ವಲ್ಪಹೊತ್ತು ಹಾಲಿನಲ್ಲಿ ನೆನೆಸಿ, ಪೇಸ್ಟ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು)
2 ಕಪ್ ಹಾಲು
50gms ಸಕ್ಕರೆ (ಸಿಹಿ ಜಾಸ್ತಿ ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ 100 gms ಸಕ್ಕರೆ ಹಾಕಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು)
ತುಪ್ಪ 1 tea spoon
ಮೊದಲು ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಹುರಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು (ಹಸಿ ವಾಸನೆ ಹೋಗೋತನಕ). ದಪ್ಪ ತಳದ ಪಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಹಾಲನ್ನು ಕಾಯಿಸಬೇಕು (2 ಕಪ್ ಹಾಲು 1 ಕಪ್ ಆಗೋತನಕ ಕಾಯಿಸಬೇಕು). ನಂತರ ಸಕ್ಕರಯನ್ನು ಹಾಕಿ ಕೈಯಾಡುತ್ತಿರಬೇಕು, ಸಕ್ಕರೆ ಕರಗಿದ ನಂತರ ಗೋಡಂಬಿ ಪೇಸ್ಟ್ ಮತ್ತು ಹುರಿದಿಟ್ಟ ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಹಾಕಿ ೩ ನಿಮಿಷ ಸಣ್ಣ ಉರಿಯಲ್ಲಿ ಕುದಿಸಬೇಕು.
ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು fridgeನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟರೆ ಇನ್ನೂ ಒಳ್ಳೆ ರುಚಿ ಸಿಗತ್ತೆ.
ನೆನಪಿರಲಿ ಇದು ತಳ ಹೊತ್ತುವ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳು ಜಾಸ್ತಿ ಇರುವುದರಿಂದ ಕೈಯಾಡುತ್ತಿರಲೇಬೇಕು.

ಆಲು ಗೋಬಿ /Aloo Gobhi


ಏನ್ ಏನ್ ಬೇಕು?
1. ಅಲೂ ಗಡ್ಡೆ
2. ಹೂ ಕೋಸು (gobhi)
3. ರುಚಿಗೆ ಉಪ್ಪು
4. Garam Masala
5. Red Chilli powder
6. ಅರ್ಶಿನದ ಪುಡಿ
7. ಜೀರ್ಗೆ

ಹೆಂಗ್ ಮಾಡೋದು?
ಅಲೂ ಗಡ್ದೆನ ತೊಳ್ದು ಹೆಚ್ಕೊಬೇಕು. Small cubes ಆಗೋ ಅಷ್ಟು. ಹಾಗೆ, ಹೂ ಕೊಸನ್ನು ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ florets ಆಗಿ bidsittkondu, ಬಿಸಿ ನೀರಲ್ಲಿ ಒಂದ್ ಐದ ನಿಮಿಷ ಇಡಬೇಕು (so that ಏನ್ ಏನ್ ಹುಳ ಇದ್ಯೋ ಅದ್ ಹೋಗತ್ತೆ ಅಂತ ಅಷ್ಟೆ, ಗೋಭಿ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದರೆ ಇದೇನ್ ಮಾಡೋಕ್ ಬೇಕಿಲ್ಲ). ಒಂದು non stick paatre ಲಿ ಒಗ್ಗರಣೆಗೆ ಬೇಕಾಗೋ ಅಷ್ಟು ಎಣ್ಣೆ ತೊಗೊಂಡು ಅದಿಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಾಸ್ವೆ ಕಾಳೂ and ಜೀರಿಗೆನ ಹಾಕ್ಬೇಕು. ಜೀರ್ಗೆ ಎಲ್ಲ splutter ಆದ್ಮೇಲೆ, ಹೆಚ್ಚಿರೋ ಅಲೂ ಗಡ್ಡೆ and ಗೋಭಿ ನ ಹಾಕ್ಬೇಕು ಆ ಪತ್ರೆಗೆನೆ. ಬೇಕಾಗೋ ಅಷ್ಟು ಉಪ್ಪು, garam masala powder, red chilli powder and turmeric powderna ಹಾಕಿ, ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು fry ಮಾಡಿ. ಅಲೂ ಗಡ್ಡೆ and ಗೊಭಿಗೆ ಹಾಕಿದ್ದ ಮಸಾಲ ಹತ್ತಿದೆ ಅನ್ತಾದ್ಮೇಲೆ close the lid. ಈ mixturena sim ಅಲ್ಲಿ steam ಮಾಡಿ. ಅವಾಗವಾಗ ತೆಗ್ದ್ ನೋಡ್ತಿರಿ. ಅಲೂ ಗಡ್ಡೆ ಅಂಡ್ ಗೋಭಿ bendadmele ಬೇರೆ ಪಾತ್ರೆಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬೇಕಾದರೆ garnish ಮಾಡ್ಬೋದು with Corainder leaves. ಬಿಸಿ ಬಿಸಿ ಅಲೂ-ಗೋಭಿ ready. ಇದು generally chapati ಜೊತೆ ಬಹಳ ಒಪ್ಪತ್ತೆ.

ಅವಲಕ್ಕಿ ಬಿಸಿಬೇಳೆ ಬಾತ್ / Avalakki Bisi Bele Bath

ಬೇಕಾಗಿರುವ ಸಾಮಾನುಗಳು:

2 ಕಪ್ ಅವಲಕ್ಕಿ
1 ಕಪ್ ತೊಗರಿ ಬೇಳೆ,
1/4 ಕಪ್ ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ ತುರಿ
½ spoon ಅಚ್ಚಕಾರದ ಪುಡಿ3 table spoon ಹುಣಿಸೆಹಣ್ಣಿನ ರಸ, ಸ್ವಲ್ಪ ಬೆಲ್ಲ, 2 table spoon ತುಪ್ಪ, ರುಚಿಗೆ ತಕ್ಕಷ್ಟು ಉಪ್ಪು., ಇನ್ನು ಒಗ್ಗರಣೆಗೆ ಸಾಸಿವೆ, ಕಡ್ಲೆಬೇಳೆ, ಉದ್ದಿನಬೇಳೆ.

ಒಂದಿಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿರುವ ತರಕಾರಿಗಳು ( ಎನೇನ್ ತರಕಾರಿ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ತಿರೊ ಅದು ನಿಮಿಗೆ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದು)ಆಲೂಗಡ್ಡೆ, ಬೀನ್ಸ್, ಉಳ್ಳಾಗಡ್ಡಿ, ಕ್ಯಾರೆಟ್, ಟಮಾಟಿ, ಬಟಾಣಿ ಕಾಳು, ಶೇಂಗಾಬೀಜ, ಎಲ್ಲಾ ಸೇರಿ 2 ಕಪ್ ಸಾಕು ಅನ್ಸತ್ತೆ. ನಿಮಿಗೆ ತರಕಾರಿ ಜಾಸ್ತಿ ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ 3 ಕಪ್ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ.

ಮಾಡುವ ಬಗೆ:-

ತರಕಾರಿ ಮತ್ತು ತೊಗರಿಬೇಳೆಗಳನ್ನು ಬೇಯಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ, ಅದು ಬೇಯುತ್ತಿರುವಾಗ ತುರಿದಿಟ್ಟ ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ, 3 TS ಬಿಸಿಬೇಳೆಬಾತ್ಪುಡಿ, ಉಪ್ಪು, 1/4 ಚಮಚ ಅಚ್ಚಕಾರದ ಪುಡಿ, ಬೆಲ್ಲ, ಮತ್ತು ಹುಣಿಸೆಹಣ್ಣಿನ ರಸವನ್ನು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿಸಿಕೊಂಡು ರುಬ್ಬಿಕೊಳ್ಳಿ.

ಇದನ್ನ ಮಾಡೋಸ್ಟ್ರಲ್ಲಿ, ತರಕಾರಿ ಮತ್ತೆ ಬೇಳೆ ಬೆಂದಿರತ್ತೆ. ಅದನ್ನ ಒಲೆ ಮೇಲಿಂದ ಇಳ್ಸ್ಕೊಳಿ.
ಒಂದು ಗಟ್ಟಿ ತಳದ ಪಾತ್ರೆನ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಬಿಸಿಬೇಳೆಬಾತ್ ತಳ ಹೊತ್ತಿಸದೇ ಮಾಡೊಕೆ ಸುಲಭ ಆಗತ್ತೆ. ಇದು ಕೇವಲ ನನ್ನಅಭಿಪ್ರಾಯ.

ಪಾತ್ರೆಗೆ ತುಪ್ಪ ಹಾಕಿಕೊಂಡು ಒಗ್ಗರಣೆ ಮಾಡ್ಕೊಳಿ, ಅದಕ್ಕೆ ರುಬ್ಬಿಕೊಂಡ ಮಿಶ್ರಣವನ್ನು ಹಾಕಿ fry ಮಾಡಿ. ಇವಾಗ ಇದಕ್ಕೆಬೆಂದಿರುವ ತರಕಾರಿ ಮತ್ತು ಬೇಳೆಗಳನ್ನ ಹಾಕಿ. ಅದನ್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ಹಾಗೆ ಕುದಿಯಲು ಬಿಡಿ, ಅದು ಕುದಿಯುತ್ತಿರುವಾಗಆವಲಕ್ಕಿಯನ್ನು ಚನ್ನಾಗಿ ತೊಳ್ಕೊಳಿ. ಇಶ್ಟ್ ಹೊತ್ತಿಗೆ ನೀವು ಒಲೆಯ ಮೇಲೆ ಇಟ್ಟಿರೋದು ಕುದಿಯುತ್ತಿರುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ತೊಳೆದಅವಲಕ್ಕಿಯನ್ನು ಹಾಕಿ. 2 ನಿಮಿಷ ಬಿಡಿ, ನಿಮ್ಮ ಅವಲಕ್ಕಿ ಬಿಸಿಬೇಳೆಬಾತ್ ರೆಡಿ ಆಗಿರತ್ತೆ

Recipe by Aditya Nadig

ಟಕಾ ಟಕ್ ಅಂತ ಮಾಡೋ Tangy ಆಲು :) / Tangy Aloo


ಬೇಕಾಗುವ ಸಾಮಾನುಗಳು

1 ದೊಡ್ಡ ಆಲೂಗಡ್ಡೆ(ಬೇಬಿ ಆಲೂ ಆದರೆ 7-8)
50 gms ಹುಣಸೆಹಣ್ಣು
100 gms ಬೆಲ್ಲ
3 tea spoon ಸಾರಿನ ಪುಡಿ
1/4 tea spoon ಅಚ್ಚಕಾರದ ಪುಡಿ
ರುಚಿಗೆ ತಕ್ಕಷ್ತು ಉಪ್ಪು
ಎಣ್ಣೆ,ಸಾಸಿವೆ,2 ಒಣ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ ಒಗ್ಗರಣೆಗೆ


ಮಾಡುವ ವಿದಾನ

ಮೊದಲು ಆಲೂಗಡ್ಡೆ ಹೆಚ್ಚಿಕೊಂಡು ಅದನ್ನು ಬೇಯಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ.(ಬೇಬಿ ಆಲೂ ಆದರೆ ಬರಿ ಸಿಪ್ಪೆ ತೆಗೆದು ಬೇಯಿಸಿದರೆ ಸಾಕು)
ನಂತರ ಒಂದು ದಪ್ಪ ತಳದ ಪಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಒಗ್ಗರಣೆ ಹಕಿ ಬೇಇಸಿದ ಆಲೂಗಡ್ಡೆಯನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು fry ಮಾಡಿ ಅದಕ್ಕೆಹುಣಸೇರಸ, ಸಾರಿನ ಪುಡಿ,ಉಪ್ಪು, ಅಚ್ಚಕಾರದ ಪುಡಿ, ಬೆಲ್ಲ ಏಲ್ಲವನ್ನು ಹಾಕಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕುದಿಸಿದರೆ Tangy Aloo ರೆಡಿ :)

ಟೊಮ್ಯಾಟೊ ಸಾಸಿವೆ / Tomato Masala Raita


ಸಕ್ಕತ್ ಅರಾಮಾಗಿ ಮಾಡೋ ಅಂತ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಡಿಶ್ ಇದು.

ಇದಕ್ಕೆಬೇಕಾಗುವ ಸಾಮಾನುಗಳು:
1 ದೊಡ್ಡ ಟೊಮ್ಯಾಟೊ
1/2 tea spoon ಸಾಸಿವೆ ಕಾಳು
2-3 ಹಸಿ ಮೆಣಸಿನ ಕಾಯಿ
1/2 ಕಪ್ ತೆಂಗಿನ ಕಾಯಿ ತುರಿ
1/2 ಕಪ್ ಮೊಸರು (optional)
ಸ್ವಲ್ಪ ಬೆಲ್ಲ, ರುಚಿಗೆ ತಕ್ಕಷ್ಟು ಉಪ್ಪು
ಎಣ್ಣೆ ( ಇಷ್ಟ ಅಗೋದಾದ್ರೆ ತುಪ್ಪ), ಸಾಸಿವೆ, ಜೀರಿಗೆ ಒಗ್ಗರಣೆಗೆ
ಮಾಡುವ ವಿಧಾನ:
ಟೊಮ್ಯಾಟೊ, ಸಾಸಿವೆ ಕಾಳು, ಹಸಿ ಮೆಣಸಿನ ಕಾಯಿ, ಬೆಲ್ಲ, ಉಪ್ಪು ಮತ್ತು ತೆಂಗಿನ ಕಾಯಿ ತುರಿ ಎಲ್ಲವನ್ನು mixerಗೆ ಹಾಕಿ ರುಬ್ಬಿಕೊಳ್ಳಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಒಗ್ಗರಣೆ ಹಾಕಿ. ಇದಕ್ಕೆ ಮೊಸರನ್ನು ಹಾಕಿದರೆ, ಟೊಮ್ಯಾಟೊ ಸಾಸಿವೆ ರೆಡಿ. (ಮೊಸರು ತಿನ್ನಲು ಇಷ್ಟಪಡದವರು ಹಾಗೆ ತಿನ್ನಬಹುದು).
ಈ ಸಾಸಿವೆಯನ್ನು ಅನ್ನ, ದೊಸೆ, ರೊಟ್ಟಿ ಜೊತೆ ತಿನ್ನಬಹುದು. ಓಮ್ಮೆ ಮನೆಯಲ್ಲ್ಲಿ ನೀವು ಮಾಡಿ, ಹೇಗೆ ಆಯಿತು ಅಂತ ನಂಗೂ ಹೇಳಿ :)

ಏಲ್ಲರಿಗೂ ಹಾಯ್, ಹಲೋ, ನಮಸ್ತೆ :)

ಹಾಯ್,
ಇದು ನನ್ನ ಹೊಸ ಪ್ರಯತ್ನ, ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿರುವ ಎಲ್ಲ ಅಡುಗೆಗಳನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಶೇರ್ ಮಾಡೋಕೆ ಇಷ್ಟ ಪಡ್ತೀನಿ. ನಿಮಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಆದ್ರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಒಂದು ಕಾಮೆಂಟ್ ಕಳಿಸಿ, ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರುವ ಅಡುಗೆಗಳನ್ನು ನನ್ನ ಜೊತೆ ಇಲ್ಲಿ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು.

ಇಂತಿ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿಯ

ಲಕ್ಷ್ಮಿ